دوباره شروع
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۱ 

دل به دریا ها بباید زد

            کوله بارم کو؟

            شیشه ها را فتح خواهم کرد

            آنطرف ها بی گمان دریاست....

            مادرم میگفت:

                              «ماهیان فرجامشان اینجاست»

            نه اونمی دانست

                                 در ماوراها بیگمان دریاست. . . 

۴ سال . . .

وقتی به مامان میگم دلم میخواست الان یه پسر ۴ ساله داشتم فقط بهم میخنده...

اونشب که توی عروسی با اون شکل و شمایل روی زانو نشستم تا کفشای پسربچه ی 

 تخصی که از چشماش شیطنت میبارید پاش کنم ، از دلم گذشت که کاش مال من بود

دلم پر از کاشای عجیب غریب شده..

خدا رو شکر میکنم بابت این که هنوزم دلم چیزای خوبی برای لرزیدن داره .

خدا رو شکر میکنم که هستیم .  

و اینکه چه قدر دلم میخواد این چند ماه تند و تند بگذره .

خوبه که داره بارون میاد..خوبه که یه دفعه یادم اوفتاد امروز چهار ساله میشی ..خوبه که

تو هم اردیبهشتی هستی...

تولدت مبارک ۴ساله ی عزیزم.