بارونیِ نارنجی

می گویند پروانه خیسی

که زیر بوته باد مرده بود

دیگر خواب عطر انار و

شکوفه ی نرگس نخواهد دید.

باورش دشوار است !

اردی بهشت ها خواهد آمد

آبان ها خواهد گذشت

و بعد ...مردمان بعد از من

از من به ماه بد نخواهند گفت

فقط اتفاقی افتاده

چیزی دیده

حرفی شنیده

پرنده ای پریده ...!

/ 3 نظر / 20 بازدید
کاز

چقدر غمگین بود :(

born

i cont belive u. are u here?wwww

همين

نمي فهمم